“Õppijaks kujunedes” 2017/2018

Muutunud õpikäsitus eeldab muutunud mõtteviisi, uusi ja uuenenud õpetamis- ning õppimismeetodeid ning teistsugust lähenemist koolijuhtimisele. Muutunud õpikäsituse juurutamisega räägitakse palju õpilase individuaalsusest ja individuaalse arengu toetamisest, samuti õppe huvitavamaks muutmiseks, et säiliks õpimotivatsioon ja õpihimu. Õpilase toetajaks on koolis esmajoones õpetaja ning et eespool kirjeldatud ootusi täita, on vaja kooli töötajate endi pädevuste tõsta ning motivatsiooni hoida, sest kõik muutused saavad alguse inimesest endast. Muutused on võimalikud, kui töötajatele pakutakse võimalusi heade praktikate kogemiseks ja oskuste järjepidevaks arendamiseks.

Antud projekt kannab endas ideed õpetajast kui muutustele avatud õppijast, kes omab teadmisi, oskusi ja hoiakuid 21. sajandi ootustele vastava õpilase kujundamiseks. Seega on projekti üldine eesmärk seotud meie visiooniga – suurendada õppijate õpihimu ja koolirõõmu läbi muutunud õpikäsituse juurutamise. Seetõttu on ka Viimsi Kooli olulisemad parendusvaldkonnad seotud töötajate pädevuste tõstmisega, mis võimaldaksid tõsta õppekvaliteeti ning positiivseid hoiakuid iga õppija arendamiseks.

Eelnevaga seoses on Euroopa-suunalise õpirände eesmärgid:
-suurendada töötajate oskusi ja pädevusi muutunud õpikäsituse rakendamisel õppija arengu toetamiseks (sh IKT vahenditega, õuesõppe kaudu, kriitilise mõtlemise arendamine, projektõpe jne);
-arendada õpetajate didaktilisi oskusi õpilaste (sh HEV õpilaste, immigrantide) õpetamisel ning diferentseerimisel ning loovuse arendamisel;
-õpilasele eakohase, turvalise, positiivselt mõjuva ja arendava õpikeskkonna loomine klassiruumis ja organisatsiooni tasandil, mis toetab õpilase õpihimu ja õpioskusi, enesereflektsiooni ja loovat eneseväljendust.
-töötajate praktiliste oskuste arendamine kooli kvaliteedi tõstmiseks (programmeerimine, projektijuhtimine)

Ülalnimetatud eesmärgid saavutatakse tänu koolitusprogrammide aktiivsele läbimisele ja töövarjuna Norras Verket Kooli külastamisele. Õpirändel osaleb kokku 11 kooli töötajat: õpetajad (eesti keele ja kirjanduse, inglise keele, ajaloo ja ühiskonnaõpetuse, bioloogia õpetajad, klassiõpetaja), eripedagoog, õppejuht ja arendusjuht. Osalejad said oma soovist ja koolitusvajadustest ise teada anda ning valik tehti nende soovide ja koolituse hindamise läbi. Valiku eeltingimuseks on, et nad on valmis oma kogemusi ja saadud infot jagama teistele kolleegidele ning pidama õpirände blogi.

Täpsemalt saab ülevaate igast õpirändest lehel “Õpirännete kokkuvõtted”.